филтри ˆ

Resistance of Turkish Minority in Bulgaria

Vildane Dinç (Bulgarian passport Alieva, Vildane) and Artum Dinc, conducting a video interview with Ürküş Akarsu (Bulgarian passport - Silvia Angelova). 30 December 2014, Bursa.
Колекцията, създадена в периода от 2010 г. до 2016 г., включва лични спомени и материали на представители на турското малцинство в България, които днес живеят в различни страни, повечето от тях – в Турция. Колекцията хвърля допълнителна светлина върху живота на етническите турци в България и реакцията им на противоречивата, в продължителни периоди дискриминационна и асимилаторска политика на социалистическата държава.

Местоположение

Езици

  • Български

Име на колекцията

  • Съпротивата на националното турско малцинство срещу дискриминационната политика в Народна република България.

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

  • Колекцията включва над 100 интервюта, проведени по метода на устната история с етнически турци, родени и израснали в социалистическа България, днес живеещи предимно в Турция. Освен видеоинтервюта, колекцията съдържа и снимки и сканирани документи, като например документи за задържане в лагери за принудителен труд и за принудително напускане на страната.

Съдържание

  • звукови записи: 100-499
  • правна и / или финансова документация: 10-99
  • снимки: 10-99

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 2010

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • visits by appointments

Публикации

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Иванова, Евгения. Отхвърлените "приобщени", Или процесът, наречен "възродителен" (1912-1989). София: Институт за източноевропейска хуманитаристика, 2002 [Ivanova, Evgenia. The Rejected "Included", or the Process Called "Revival" (1912-1989). Sofia: Institute for Eastern European Humanities, 2002].

Ялъмов, Ибрахим. История на турската общност в България. София: ИК „Илинда-Евтимов“, 2002 [Yalamov, Ibrahim. History of the Turkish Community in Bulgaria. Sofia: IK "Ilinda-Evtimov", 2002].

Konstantinov, Yulian. Strategies for Sustaining a Vulnerable Identity: the Case of the Bulgarian Pomaks. In: Muslim Identity and the Balkan State, edited by Hugh Poulton and Suha Taji Farouki. London: Hurst & Company, 1997, pp. 33-53.

Ангелов, Веселин (Съст.) Борба без оръжие. Турско националноосвободително движение в България 1985-1986. София, 2009 [Angelov, Veselin (Ed.) Fighting without weapons. Turkish National Liberation Movement in Bulgaria 1985-1986. Sofia, 2009].

Höpken, Wolfgang. From Religious Identity to Ethnic Mobilization: The Turks of Bulgaria before, under and since Communism. In: Muslim Identity and the Balkan State, edited by Hugh Poulton and Suha Taji Farouki. London: Hurst & Company, 1997, pp. 54-81.

Знеполски, Ивайло, Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Иван Еленков, Мартин Иванов, & Чавдар Маринов. История на Народна република България: Режимът и обществото. София: Сиела, 2009 [Znepolski, Ivaylo, Aleksander Vezenkov, Daniel Vachkov, Daniela Koleva, Ivan Elenkov, Martin Ivanov and Chavdar Marinov. History of the People's Republic of Bulgaria: Regime and Society. Sofia: Siela, 2009]

Трифонов, Стайко. Мюсюлманите в политиката на българската държава (1944 – 1989). В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. Т. 2. Съст. Мария Босева, София: Просвета, 1993, 211-224 [Trifonov, Stayko. The Muslims in the Politics of the Bulgarian State (1944 – 1989). In: Pages from Bulgarian History. Events, Reflections, Personalities. T. 2. edited by Maria Boseva, Sofia: Prosveta, 1993, 211-224].

Ghodsee, Kristen Rogheh. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton: Princeton University Press, 2009.

Стоянов, Валери. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София: ЛИК, 1998 [Stoyanov, Valeri. The Turkish Population in Bulgaria between the Poles of Ethnic Politics. Sofia: LIK, 1998].

Леви, Самуел (Съст.) Истината за "Възродителния процес": документи от архива на Политбюро и ЦК на БКП. София: Институт за изследване на интеграцията, 2003 [Levi, Samuel (Ed.) The Truth about the "Revival Process": Documents from the Politburo Archives and the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. Sofia: Institute for Integration Studies, 2003].

Груев, Михаил, Алексей Кальонски. Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим. София: Сиела, 2008 [Gruev, Mihail and Aleksey Kalyonski. The Revival Process. Muslim Communities and the Communist Regime. Sofia: Siela, 2008].


Zhelyazkova, Antonina  (Ed.). Between Adaptation and Nostalgia. The Bulgarian Turks in Turkey. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1998.

Иванов, Михаил. За тези събития трябва да пише в учебниците. Интервю на Даниела Горчева с Михаил Иванов. 22 март 2009 [Ivanov, Mihail. These Events Need to be Discussed in the History Textbooks. Interview of Daniela Gorcheva with Mihail Ivanov] 22th March 2009. Retrieved from http://www.mediapool.bg/za-tezi-sabitiya-tryabva-da-pishe-v-uchebnitsite-news150414.html) 

Höpken, Wolfgang. Der Exodus: Muslimische Emigration aus Bulgarien im 19. und 20. Jahrhundert. In: Osmanen und Islam in Südosteuropa. Göttingen: De Gruyter, 2013, pp. 303-432.

Eminov, Ali. Turkish and Other Muslim Minorities of Bulgaria. New York: Routledge, 1997.

, interview by Kasabova, Anelia Dr., . COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-25 09:25:56