ПРОЕКТ

За нас

Ние сме международна академична общност с интерес към културната опозиция през социализма в Източна Европа.

Според нас културите в Източна Европа до 1989 далеч не се изчерпват със социалистическия реализъм и монотонното, еднообразно пропагандно изкуство: въпреки строгия контрол на социалистическите режими в определени моменти и на определени места се развиват и процъфтяват алтернативни културни сцени.

Правим изследвания, посветени на богатото и колоритно наследство в бившите социалистически страни от Източна Европа, като проучваме и сравняваме колекции на културната опозиция.

Представяме не-конформисткото авангардно изкуство; религиозни движения, противопоставящи се на установения ред; граждански инициативи за алтернативно образование и публикуване; дисидентски движения; ъндерграунд пънк и рок групи; алтернативни начини на живот; нови духовни практики и много други.

Създаваме първата цифрова база данни на онлайн и офлайн частни и обществени колекции в Европа, които свидетелстват за съществуването на различни форми на културна опозиция в бившите социалистически страни.

Показваме как тези колекции работят, какви функции имат в съответните общества, как се представят техните материали и изводи пред националната и международната общественост.

Даваме признание на различните форми на дисиденство по време на комунистическите режими и се стремим това знание да бъде запазено като част от общото ни европейско наследство.

Искаме да дадем нов живот на културното дисиденство!

Присъединете се към регистъра КУРАЖ! – Подаване на Вашата колекция >> Контакт

 

КУРАЖ („Културна Опозиция – Разбиране на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически страни“) е тригодишен международен изследователски проект, финансиран от „Хоризонт 2020“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”)

Основна информация

КУРАЖ („Културна Опозиция: Разбиране на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически страни“)

Договор № 692919

Уебсайт на проекта: http://cultural-opposition.eu/

Начало: 1 февруари 2016

Край: 31 януари 2019

Брой партньорски институции: 12

Прогнозни допустими разходи (EUR): 2 484 917.50

Тема: Културната опозиция в бившите социалистически страни

Тип дейности: Изследване и иновационни дейности

Конкурс: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html

Този проект е получил финансиране от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации съгласно договор № 692919.

Цели

КУРАЖ ще създаде цялостна онлайн база данни (цифров регистър) на съществуващи, но разпръснати колекции за историята и формите на културна опозиция в бившите социалистически страни, като по този начин улесни достъпа до тях.

В проекта ще се анализират колекциите в техните по-широки социални, политически и културни контексти. Общата цел на този анализ е да се разшири обсега и увеличи влиянието на колекциите чрез разкриване на историческите корени и наследството на различните форми на културно опозиция.

КУРАЖ изследва:

 1. Зараждането и траекториите на частни и обществени колекции на културни опозиционни движения в бившите социалистически страни в Европа с особено внимание към преходите от опозиционни към водещи (mainstream) и от частни към публични;
 1. Политическите и социалните роли и употреби на колекциите преди 1989 г. и след това, както и усилията, които полагат националните правителства да ги запазят, поддържат или да добавят нови неща към тях;
 1. Ролята на политическите емигранти в подкрепа на тези колекции, за съхраняването и разпространяването им отвъд Желязната завеса и в съответната социалистическа страна, както и колекциите, създадени в емигрантските общности;
 1. Материалната култура, представена в документи, предмети и аудио-визуални записи: кое се е приемало и кое не се е приемало за достойно за събиране и съхраняване, какви обекти са възприемани като важни потенциални исторически източници или реликви и какви обекти са били пропускани или изхвърляни?;
 1. Организацията и реда на колекциите според начина, по който са представени, особено в базите данни и референтните системи: как са събирани материалите?;
 1. Социална принадлежност и житейски пътища на притежателите на колекции и персонала, отговарящ за тях;
 1. Социология на институциите и на притежателите на колекции; правни и финансови рамки; собственост и управление; социален и културен състав на публиките и използване на колекциите в исторически изследвания на културата;
 1. Работа в мрежи и капацитет за коопериране на различните видове колекции: какви са съществуващите и възможните форми на сътрудничество и публично представяне; как може да се допринесе за развитието на стратегии, с които да се засили сътрудничеството между колекциите?

Партньори

MTA BTK– Изследователски център за хуманитарни науки, Унгарска академия на науките

IFIS PAN – Институт за философия и социология, Полска академия на науките

TCD – Тринити Колеж Дъблин

IOS Regensburg – Институт за източно- и югоизточноевропейски изследвания, Университет Регенсбург

MTA TK – Център за социални науки, Унгарска академия на науките

LII – Литовски институт за история

CUNI – Карловият университет в Прага

UB – Букурещки университет

HIP – Хърватски институт за история

Университет „Коменски“ в Братислава

Оксфордски университет

MTA SZTAKI – Институт за компютърни науки и контрол, Унгарска академия на науките

 

ДЕЙНОСТИ

КУРАЖ ще разработи иновативна гама от дейности:

Създаваме онлайн регистър

Изграждаме интернет портал с цел да увеличим възможностите за свързване между колекциите

Подготвяме онлайн учебни материали

Публикуваме наръчник

Организираме изложби

Подготвяме филмови фестивали

Подготвяме хора, имащи колекции, както и експерти и учени как да използват и да се включват в онлайн регистъра

Колекции [Регистър]

Кураж означава регистър

Регистърът – онлайн база данни на колекции, ще осигури богата полезна информация за най-интересните колекции и съкровища на културната опозиция за образователни и научни цели, ще подпомогне изграждането на мрежи между различните колекции.

КУРАЖ създава регистър на колекциите за различни форми на културна опозиция в обширна географска област, обхващаща всички настоящи и потенциални страни-членки на ЕС от бившия социалистически блок. Изработваме стандартизирани описания на колекциите, които улесняват търсенето в регистъра и неговото пълноценно използване. Най-иновативният аспект на нашия подход се крие в това, че  обхваща и  социалните и културните практики, породени от колекциите. Това засилва вярата в архива като хранилище на паметта за миналото.

По този начин проектът отива далеч отвъд простото създаване на регистър на колекциите на културната опозиция. Проектът ще даде по-нюансирано разбиране на това как тези колекции работят, какви функции изпълняват в съответните общества и как се представят материалите и изводите пред националната и международната общественост. Основната цел на този анализ е чрез оценка на историческите корени и наследството на различните форми на културна опозиция да се разшири обсегът и да се увеличи въздействието на колекциите.

Смятате ли, че важна и вълнуваща колекция липсва в регистъра?

Присъедини се към регистъра КУРАЖ!

JOIN the COURAGE registry!

Изложба

Кураж означава изложба.

Изложбата ще даде достъп до по-малко известни до момента шедьоври на културната опозиция, ще разкрие чрез завладяващ визуален материал и наскоро разкрити архивни документи интересния начин на живот на представителите й.

КУРАЖ ще подготви едновременно онлайн и офлайн (пътуваща) изложби за широката общественост. Изложбите ще очертаят „тайните пътеки“ на опозиционната култура: транснационалните връзки, комуникацията Изток-Запад и преплетените субкултури (пънкари, хипита, скитници, джаз турнета и църковни лагери). Ще достигнем до младите, политически ангажирани градски субкултури и ще разработим иновативни методи за подпомагане на колекциите и стимулиране на техните собственици. Ще насърчим участници, свидетели и съвременници, местните общности и частните собственици да представят своите колекции и да ги включат в изложбите.

 

Политика

КУРАЖ означава нова политика.

Документи, свързани с изработването на политики, ще помогнат на вземащите решения и финансиращите органи да оценят социалното значение на колекциите на културната опозиция и ще предоставят форум за обсъждане на проекти от общ интерес.

Докладите по страни към политиците ще покажат как са били създадени понятията, как са се развивали институциите, управляващи колекциите и как те са се променяли от края на социалистическия период до наши дни. Представени ще бъдат основните действащи лица, надеждите и стратегиите им, като развитието им се анализира в контекста на съответните политически, правни, финансови и културни условия.

КУРАЖ ще подготви набор от препоръки към политиците, свързани с основни въпроси за бъдещето на колекциите. Препоръките ще съдържат предложения за потенциални приложения на наследството на културната опозиция — конкретно, за изложба в Дома на Европейската история.

 

Научно-изследователска работа

КУРАЖ означава научно-изследователска работа.

Научно-изследователските дейности ще обединят водещите експерти по въпросите на бившата културна опозиция, целта е да се произведе висококачествено познание под формата на новаторски, богат, детайлен наръчник.

Целта на наръчника е да даде на изследователите и притежателите на колекции набор от анализи, които сравняват генезиса, институционалните рамки и социалните употреби на колекциите на културната опозиция в бившите социалистически страни.

Образование [Учебна програма]

КУРАЖ означава образование.

Материали за онлайн образование ще осветлят скрития и по-малко известен културен живот в бившите социалистически страни и ще улеснят преподаването и обучението за този исторически период.

КУРАЖ ще разработи онлайн учебен материал (учебен план) за учащи се и преподаватели, който ще може да бъде използван ефективно в различна среда. КУРАЖ ще свърже стойностите и историята на опозиционните движения с личните истории, историята на социални групи и места. Ще ги свърже с историята на семействата и ще очертае една социална история на съвременната младеж.

 

 

Обучение

КУРАЖ означава ноу-хау (умения)

Обучителни курсове ще предоставят възможности за създаване на нови мрежи между притежателите на колекции, експерти и учени; обучението ще им даде възможност да научат повече за използването на регистъра КУРАЖ.

Обучението ще предостави информация и съвети:

 • как да се използва регистърът КУРАЖ,
 • как да се използват по-ефективно колекциите за педагогически цели,
 • как притежателите на колекции могат да представят своите колекции по-ефективно с помощта на международни и национални културни и научни фондове и чрез международни изложби.

 

Филмов фестивал

КУРАЖ означава грижа.

Документалните фестивали ще бъдат събития, в които чрез визуално преживяване  съвременната младежка култура се среща с експерти и бивши дисиденти. Ние насърчаваме младите поколения да се грижат за миналото и да се убедят в голямото значение на културната опозиция.

КУРАЖ ще организира серия от тематични документални филмови фестивали и свързани с тях кръгли маси за културната опозиция в бившите социалистически страни. Такива документални фестивали ще се проведат в Будапеща, Варшава, Прага и Букурещ. Фестивалите ще подкрепят колекциите на културната опозиция чрез включване на гост-лектори, които да коментират взаимовръзките на материалите от колекциите с темите на филмите.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Партньори

Медии

Новини

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

прочетете нататък »»

Целеви групи

Основната целева група на КУРАЖ са професионалистите-служители и притежателите на колекции.

колекции политика обучение

Кураж ще засили тяхното значение като направи колекциите по-лесно достъпни за широка национална и международна публика.

Втората целева група е глобалната общност на учени и преподаватели.

колекции политика научно-изследователска работа

Те ще могат да използват онлайн регистъра като инструмент за обучение и като база данни за по-нататъшни изследвания.

Третата целева група включва политиците.

колекции политика

на местно и национално равнище, от Европейската комисия и от други европейски институции. КУРАЖ ще подготви набор от политически препоръки относно използването на колекциите за научни изследвания и образователни цели.

Четвъртата целева група е младото поколение (часовете в училище, студенти, млади професионалисти). Чрез атрактивни аудио-визуални средства, интерактивни дейности и съвременните социални медии КУРАЖ ще превърне стойностите и наследството на културната опозиция в техен личен опит.

изложба образование Филмов фестивал

Контакт