ПРОЕКТ

За нас

Ние сме международна академична общност с интерес към културната опозиция през социализма в Източна Европа.

Според нас културите в Източна Европа до 1989 далеч не се изчерпват със социалистическия реализъм и монотонното, еднообразно пропагандно изкуство: въпреки строгия контрол на социалистическите режими в определени моменти и на определени места се развиват и процъфтяват алтернативни културни сцени.

Правим изследвания, посветени на богатото и колоритно наследство в бившите социалистически страни от Източна Европа, като проучваме и сравняваме колекции на културната опозиция.

Представяме не-конформисткото авангардно изкуство; религиозни движения, противопоставящи се на установения ред; граждански инициативи за алтернативно образование и публикуване; дисидентски движения; ъндерграунд пънк и рок групи; алтернативни начини на живот; нови духовни практики и много други.

Създаваме първата цифрова база данни на онлайн и офлайн частни и обществени колекции в Европа, които свидетелстват за съществуването на различни форми на културна опозиция в бившите социалистически страни.

Показваме как тези колекции работят, какви функции имат в съответните общества, как се представят техните материали и изводи пред националната и международната общественост.

Даваме признание на различните форми на дисиденство по време на комунистическите режими и се стремим това знание да бъде запазено като част от общото ни европейско наследство.

Искаме да дадем нов живот на културното дисиденство!

Присъединете се към регистъра КУРАЖ! – Подаване на Вашата колекция >> Контакт

 

КУРАЖ („Културна Опозиция – Разбиране на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически страни“) е тригодишен международен изследователски проект, финансиран от „Хоризонт 2020“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”)

Основна информация

КУРАЖ („Културна Опозиция: Разбиране на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически страни“)

Договор № 692919

Уебсайт на проекта: http://cultural-opposition.eu/

Начало: 1 февруари 2016

Край: 31 януари 2019

Брой партньорски институции: 12

Прогнозни допустими разходи (EUR): 2 484 917.50

Тема: Културната опозиция в бившите социалистически страни

Тип дейности: Изследване и иновационни дейности

Конкурс: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html

Този проект е получил финансиране от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации съгласно договор № 692919.

Цели

КУРАЖ ще създаде цялостна онлайн база данни (цифров регистър) на съществуващи, но разпръснати колекции за историята и формите на културна опозиция в бившите социалистически страни, като по този начин улесни достъпа до тях.

В проекта ще се анализират колекциите в техните по-широки социални, политически и културни контексти. Общата цел на този анализ е да се разшири обсега и увеличи влиянието на колекциите чрез разкриване на историческите корени и наследството на различните форми на културно опозиция.

КУРАЖ изследва:

 1. Зараждането и траекториите на частни и обществени колекции на културни опозиционни движения в бившите социалистически страни в Европа с особено внимание към преходите от опозиционни към водещи (mainstream) и от частни към публични;
 1. Политическите и социалните роли и употреби на колекциите преди 1989 г. и след това, както и усилията, които полагат националните правителства да ги запазят, поддържат или да добавят нови неща към тях;
 1. Ролята на политическите емигранти в подкрепа на тези колекции, за съхраняването и разпространяването им отвъд Желязната завеса и в съответната социалистическа страна, както и колекциите, създадени в емигрантските общности;
 1. Материалната култура, представена в документи, предмети и аудио-визуални записи: кое се е приемало и кое не се е приемало за достойно за събиране и съхраняване, какви обекти са възприемани като важни потенциални исторически източници или реликви и какви обекти са били пропускани или изхвърляни?;
 1. Организацията и реда на колекциите според начина, по който са представени, особено в базите данни и референтните системи: как са събирани материалите?;
 1. Социална принадлежност и житейски пътища на притежателите на колекции и персонала, отговарящ за тях;
 1. Социология на институциите и на притежателите на колекции; правни и финансови рамки; собственост и управление; социален и културен състав на публиките и използване на колекциите в исторически изследвания на културата;
 1. Работа в мрежи и капацитет за коопериране на различните видове колекции: какви са съществуващите и възможните форми на сътрудничество и публично представяне; как може да се допринесе за развитието на стратегии, с които да се засили сътрудничеството между колекциите?

Партньори

MTA BTK– Изследователски център за хуманитарни науки, Унгарска академия на науките

IFIS PAN – Институт за философия и социология, Полска академия на науките

TCD – Тринити Колеж Дъблин

IOS Regensburg – Институт за източно- и югоизточноевропейски изследвания, Университет Регенсбург

MTA TK – Център за социални науки, Унгарска академия на науките

LII – Литовски институт за история

CUNI – Карловият университет в Прага

UB – Букурещки университет

HIP – Хърватски институт за история

Университет „Коменски“ в Братислава

Оксфордски университет

MTA SZTAKI – Институт за компютърни науки и контрол, Унгарска академия на науките

 

ДЕЙНОСТИ

КУРАЖ ще разработи иновативна гама от дейности:

Създаваме онлайн регистър

Изграждаме интернет портал с цел да увеличим възможностите за свързване между колекциите

Подготвяме онлайн учебни материали

Публикуваме наръчник

Организираме изложби

Подготвяме филмови фестивали

Подготвяме хора, имащи колекции, както и експерти и учени как да използват и да се включват в онлайн регистъра

Колекции [Регистър]

Кураж означава регистър

Регистърът – онлайн база данни на колекции, ще осигури богата полезна информация за най-интересните колекции и съкровища на културната опозиция за образователни и научни цели, ще подпомогне изграждането на мрежи между различните колекции.

КУРАЖ създава регистър на колекциите за различни форми на културна опозиция в обширна географска област, обхващаща всички настоящи и потенциални страни-членки на ЕС от бившия социалистически блок. Изработваме стандартизирани описания на колекциите, които улесняват търсенето в регистъра и неговото пълноценно използване. Най-иновативният аспект на нашия подход се крие в това, че  обхваща и  социалните и културните практики, породени от колекциите. Това засилва вярата в архива като хранилище на паметта за миналото.

По този начин проектът отива далеч отвъд простото създаване на регистър на колекциите на културната опозиция. Проектът ще даде по-нюансирано разбиране на това как тези колекции работят, какви функции изпълняват в съответните общества и как се представят материалите и изводите пред националната и международната общественост. Основната цел на този анализ е чрез оценка на историческите корени и наследството на различните форми на културна опозиция да се разшири обсегът и да се увеличи въздействието на колекциите.

Смятате ли, че важна и вълнуваща колекция липсва в регистъра?

Присъедини се към регистъра КУРАЖ!

JOIN the COURAGE registry!

Изложба

Кураж означава изложба.

Изложбата ще даде достъп до по-малко известни до момента шедьоври на културната опозиция, ще разкрие чрез завладяващ визуален материал и наскоро разкрити архивни документи интересния начин на живот на представителите й.

КУРАЖ ще подготви едновременно онлайн и офлайн (пътуваща) изложби за широката общественост. Изложбите ще очертаят „тайните пътеки“ на опозиционната култура: транснационалните връзки, комуникацията Изток-Запад и преплетените субкултури (пънкари, хипита, скитници, джаз турнета и църковни лагери). Ще достигнем до младите, политически ангажирани градски субкултури и ще разработим иновативни методи за подпомагане на колекциите и стимулиране на техните собственици. Ще насърчим участници, свидетели и съвременници, местните общности и частните собственици да представят своите колекции и да ги включат в изложбите.

 

Политика

КУРАЖ означава нова политика.

Документи, свързани с изработването на политики, ще помогнат на вземащите решения и финансиращите органи да оценят социалното значение на колекциите на културната опозиция и ще предоставят форум за обсъждане на проекти от общ интерес.

Докладите по страни към политиците ще покажат как са били създадени понятията, как са се развивали институциите, управляващи колекциите и как те са се променяли от края на социалистическия период до наши дни. Представени ще бъдат основните действащи лица, надеждите и стратегиите им, като развитието им се анализира в контекста на съответните политически, правни, финансови и културни условия.

КУРАЖ ще подготви набор от препоръки към политиците, свързани с основни въпроси за бъдещето на колекциите. Препоръките ще съдържат предложения за потенциални приложения на наследството на културната опозиция — конкретно, за изложба в Дома на Европейската история.

 

Научно-изследователска работа

КУРАЖ означава научно-изследователска работа.

Научно-изследователските дейности ще обединят водещите експерти по въпросите на бившата културна опозиция, целта е да се произведе висококачествено познание под формата на новаторски, богат, детайлен наръчник.

Целта на наръчника е да даде на изследователите и притежателите на колекции набор от анализи, които сравняват генезиса, институционалните рамки и социалните употреби на колекциите на културната опозиция в бившите социалистически страни.

Образование [Учебна програма]

КУРАЖ означава образование.

Материали за онлайн образование ще осветлят скрития и по-малко известен културен живот в бившите социалистически страни и ще улеснят преподаването и обучението за този исторически период.

КУРАЖ ще разработи онлайн учебен материал (учебен план) за учащи се и преподаватели, който ще може да бъде използван ефективно в различна среда. КУРАЖ ще свърже стойностите и историята на опозиционните движения с личните истории, историята на социални групи и места. Ще ги свърже с историята на семействата и ще очертае една социална история на съвременната младеж.

 

 

Обучение

КУРАЖ означава ноу-хау (умения)

Обучителни курсове ще предоставят възможности за създаване на нови мрежи между притежателите на колекции, експерти и учени; обучението ще им даде възможност да научат повече за използването на регистъра КУРАЖ.

Обучението ще предостави информация и съвети:

 • как да се използва регистърът КУРАЖ,
 • как да се използват по-ефективно колекциите за педагогически цели,
 • как притежателите на колекции могат да представят своите колекции по-ефективно с помощта на международни и национални културни и научни фондове и чрез международни изложби.

 

Филмов фестивал

КУРАЖ означава грижа.

Документалните фестивали ще бъдат събития, в които чрез визуално преживяване  съвременната младежка култура се среща с експерти и бивши дисиденти. Ние насърчаваме младите поколения да се грижат за миналото и да се убедят в голямото значение на културната опозиция.

КУРАЖ ще организира серия от тематични документални филмови фестивали и свързани с тях кръгли маси за културната опозиция в бившите социалистически страни. Такива документални фестивали ще се проведат в Будапеща, Варшава, Прага и Букурещ. Фестивалите ще подкрепят колекциите на културната опозиция чрез включване на гост-лектори, които да коментират взаимовръзките на материалите от колекциите с темите на филмите.

 

Партньори

Медии

Новини

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

прочетете нататък »»

Целеви групи

Основната целева група на КУРАЖ са професионалистите-служители и притежателите на колекции.

колекции политика обучение

Кураж ще засили тяхното значение като направи колекциите по-лесно достъпни за широка национална и международна публика.

Втората целева група е глобалната общност на учени и преподаватели.

колекции политика научно-изследователска работа

Те ще могат да използват онлайн регистъра като инструмент за обучение и като база данни за по-нататъшни изследвания.

Третата целева група включва политиците.

колекции политика

на местно и национално равнище, от Европейската комисия и от други европейски институции. КУРАЖ ще подготви набор от политически препоръки относно използването на колекциите за научни изследвания и образователни цели.

Четвъртата целева група е младото поколение (часовете в училище, студенти, млади професионалисти). Чрез атрактивни аудио-визуални средства, интерактивни дейности и съвременните социални медии КУРАЖ ще превърне стойностите и наследството на културната опозиция в техен личен опит.

изложба образование Филмов фестивал

Контакт