филтри ˆ

Commission for the Examination of Nationalist Phenomena in the Emigrant Foundation of Croatia (1964-1967)

President of the Emigrant Foundation of Croatia Većeslav Holjevac with the emigrants, 1960s

Местоположение

Езици

 • Хърватски

Име на колекцията

 • Commission for the examination of nationalist phenomena in the Emigrant Foundation of Croatia (1964-1967)

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Географски обхват

 • диаспора

Дата на създаване

 • 1964

Място на създаване

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Šarić, Tatjana

Списък библиография

 1. Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest 1918. – 2008. (Croatian history 1918 – 2008), Zagreb: Europapress holding, Novi Liber, 2008. 
 2. Holjevac, Većeslav. Hrvati izvan domovine (Croats abroad), Zagreb: Matica hrvatska, 1968.
 3. Horvat, Branko. ABC jugoslavenskog socijalizma (ABC of the Yugoslav socialism). Zagreb: Globus, 1989.
 4. HR-HDA-1220.3.2.1. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske (1941. – 1990.), Izvršni komitet, Radne grupe i komisije, Komisija za ispitivanje nacionalističkih pojava u Matici iseljenika Hrvatske (HR-HDA-1220.3.2.1. League of Communists of Croatia Central Committee (1941-1990), Executive Committee, Working groups and commisssions, Commission for the examination of nationalist phenomena in the Emigrant Foundation of Croatia)
 5. HR-HDA-1220.3.2. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske (1941. – 1990.), Izvršni komitet, Radne grupe i komisije, Komisija za društveno-politička pitanja iseljenika 1966. – 1969. (League of Communists of Croatia Central Committee [1941-1990] , Executive Committee, Working groups and commisssions, Commission for Socio-Political Issues of Emigrants 1966 – 1969)
 6. HR-HDA-1228.4.2.8.7.2.1. Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, Komisija za nacionalne manjine 1953.-1967., Matica iseljenika Hrvatske 1956.-1967. (HR-HDA-1228.4.2.8.7.2.1.  the Socialist Alliance of the Working People of Croatia, Commission for National Minorities 1953.-1967., Emigrant Foundation of Croatia 1956.-1967.)
 7. Kraljević, Iva. “Matica iseljenika Hrvatske 1964. – 1968.” („Emigrant Foundation of Croatia 1964 -1968“). Časopis za suvremenu povijest, 41 (2009) 1: 71–92.
 8. Kraljević, Iva. “Većeslav Holjevac – predsjednik Matice iseljenika Hrvatske 1964. -1968.” (Većeslav Holjevac –  President of Emigrant Foundation of Croatia 1964 -1968). Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 9. Spehnjak, Katarina. “Većeslav Holjevac u političkim događajima 1967. godine” („Većeslav Holjevac in political events in 1967“). Časopis za suvremenu povijest 32 (2000) 3: 567–596.

 

2020-02-26 13:55:06