филтри ˆ

State Security and the Bulgarian Intelligentsia

Местоположение

Езици

  • Български

Име на колекцията

  • Държавна сигурност и българската интелигенция

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 2007

Място на създаване

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • КРДОПБГДСРСБНА: Държавна сигурност и българската интелигенция. Документален сборник. София, 2015 ("Из архивите на Държавна сигурност", т. 31).

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Христов, Христо: Държавна сигурност срещу българската емиграция. София: ИК „Иван Вазов“, 2000 [Hristov, Hristo: The State Security against the Bulgarian Emigration. Sofia: IK „Ivan Vazov“, 2000].

Методиев, Момчил, Мария Дерменджиева: Държавна сигурност - Предимство по наследство. София: Институт за изследване на близкото минало; Сиела, 2016 [Metodiev, Momchil and Maria Dermendzhieva: State Security – Advantage per Inheritance]. Sofia: Institut za izsledvane na blizkoto minalo [The Institute for Studies of the Recent Past]; CIELA, 2016.

Методиев, Момчил: Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава. София: Институт за изследване на близкото минало, Сиела, 2012 [Metodiev, Momchil: The Legitimacy Machine. The Role of the State Security in the Communist State. Sofia: Institute for the Study of the Recent Past & SIELA, 2008].

Държавна сигурност – политическа полиция. Документален сборник. Съст. Исмаилов, Орхан, Христо Христов, Момчил Методиев. София: КРДОПБГДСРСБНА, 2011 [State Security – Political Police. Collection of Records. Eds. Orhan Ismailov, Hristo Hristov, Momchil Metodiev. Sofia: CRDOPBGDSRSBNA, 2011].

, interview by , . COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-25 09:26:35